RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 - 8.30

Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi realizująca treści programowe. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę itp. Rozmowy przy obrazkach, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Czytanie utworów literatury dziecięcej, opowiadanie historyjek obrazkowych. Wprowadzenie w tematykę dnia.

8.30 - 8.40

Porządkowanie sali, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania. Modlitwa przed posiłkiem.

8.40 – 9.00

Śniadanie, czynności higieniczne.

9.00 – 9.15

Wspólna modlitwa dzieci, przypomnienie Patrona Dnia, śpiew pieśni religijnej. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu realizowana z dziećmi.

9.15 -11.30

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w ochronce programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia wspomagające proces rozwojowy dzieci w zakresie rytmiki z akompaniamentem oraz tańca i ruchu scenicznego. Zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia gimnastyczne. Pobyt w szatni, wzajemna pomoc dzieci starszych młodszym, w ubieraniu, wiązaniu butów, opieka na placu zabaw.

Pobyt na świeżym powietrzu, korzystanie ze sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Zabawy dowolne dzieci (indywidualne i zespołowe) oraz Inspirowane przez nauczyciela. Gry i zabawy sportowe. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. Katecheza.

11.30 – 11.40

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Modlitwa przed posiłkiem.

11.40 – 12.00

Obiad, czynności higieniczne.

12.00 – 12. 30

Modlitwa Anioł Pański, czytanie fragmentu Pisma Świętego.

Odpoczynek przy muzyce lub czytaniu opowiadania (dzieci starsze)

12. 10 - 13.30

Młodsze dzieci: Przygotowanie do leżakowania (3-latki). Odpoczynek poobiedni; słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela.

12.30 – 14.30

Starsze dzieci: Praca indywidualna i zespołowa o charakterze kompensacyjnym, wyrównawczym, zajęcia logopedyczne. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy zorganizowane w kącikach tematycznych. Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne, plastyczne itp. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

Zabawy z określonym elementem ruchu realizowane we wszystkich grupach wiekowych.

13.30 – 14.00

Młodsze dzieci: Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Modlitwa przed posiłkiem.

14.00 – 14.20

Podwieczorek, czynności higieniczne.

14.40 – 16.30

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo - ruchową itp. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach. Indywidualna praca z dzieckiem. Pobyt na świeżym powietrzu. Prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Rozchodzenie się dzieci.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

realizowana Jest w godz. 9:00 -14:00.

16.30 – 17.00

Dyżur dla dzieci pracujących rodziców.