STATUT

PRZEDSZKOLA (OCHRONKI)

SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP

IM. BŁ.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

W KOMOROWIE

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole posiada nazwę:

Przedszkole (Ochronka) Sióstr Służebniczek NMP

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

 1. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Przedszkole ma swoją siedzibę w budynku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. NP. - śląskie przy ul. Kolejowej 27 w Komorowie.
 3. Przedszkole posiada NIP 5341464950 oraz Regon 146484358.

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej  Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - śląskie Prowincja Warszawska, ul. Dobrogniewa 6, 01-438 Warszawa, posiadające osobowość prawną na mocy art.8, ust.1, pkt.6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. nr 29, poz.154 z późn. zm.). Przedszkole działa w ramach kościelnej osoby prawnej jako forma realizacji działalności statutowej kościelnej osoby prawnej w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty w  Warszawie.

§ 3

1. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, które:

 1. realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 4

Przedszkole używa pieczątki koloru niebieskiego w brzmieniu:

Przedszkole (Ochronka) Sióstr Służebniczek NMP

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

05-806 Komorów, ul.Kolejowa 27

www.ochronkakomorow.pl tel. 22 758 00 47

NIP 5341464950 Regon 146484358

§ 5

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć: Przedszkole (Ochronkę) Sióstr Służebniczek NMP im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Komorowie.
 2. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – śląskie Prowincja Warszawska z siedzibą w Warszawie (01-438) przy ul. Dobrogniewa 6;
 3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć: Dyrektora Przedszkola (Ochronki) Sióstr Służebniczek NMP im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Komorowie;
 4. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 5. ustawie Prawo oświatowe (p.o.) – należy przez to rozumieć: Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 6

 1. Przedszkole, jako przedszkole katolickie, realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. W trosce o integralny rozwój dzieci, przedszkolny system wychowania oparty jest na antropologii chrześcijańskiej, zakładającej osobowe traktowanie każdego człowieka.
 3. Inspiracją w zakresie realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego jest koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, której realizacja stanowi istotny wymiar tradycji wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. NP. - śląskie. Wraz z podstawą programową wychowania przedszkolnego stanowi ona podstawę opracowania koncepcji pracy Przedszkola.

§ 7

 1. Przedszkole stanowi wspólnotę wychowawczą, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola oraz dzieci i ich rodzice.
 2. Zadaniem Przedszkola jako wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie i realizowanie różnego rodzaju wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

§ 8

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z charakterem wychowawczym określonym w § 6 i 7 obejmujące w szczególności:
  1. wspomaganie integralnego i indywidualnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych poprzez:
   1. rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
   2. stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do rozwoju i predyspozycji dziecka,
   3. wspieranie samodzielnych działań dziecka,
   4. pracę z dzieckiem zdolnym i przejawiającym szczególne potrzeby opiekuńcze i wychowawcze,
   5. wspieranie dziecka w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej,
   6. stwarzanie dziecku warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,
   7. tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiąganych sukcesów;
  1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych - w miarę możliwości Przedszkola,
  3. opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu,
  4. zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi,
  5. wsparcia rodziców,
  6. kształtowania pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych - obejmujące obserwację pedagogiczną dzieci niepełnosprawnych i przygotowaniem ich do podjęcia nauki w szkole.
 1. podtrzymywanie tożsamości narodowej dzieci, uczenie miłości do Boga i Ojczyzny poprzez:
  1. budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy oraz wspólnoty Kościoła przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji,
  2. budzenie postawy patriotyzmu m.in. poprzez zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi,
  3. organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym, w tym tworzących tradycję Przedszkola
  4. dbanie o kulturę języka polskiego,
  5. stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich,
  6. tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Boga i bliźniego; 
   1. tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
   2. uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,
   3. podtrzymywanie działań sprzyjających promocji i ochronie zdrowia,
   4. przekazywanie wiedzy
   5. stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
   6. zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć;
   7. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:
    1. prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
    2. systematyczną obserwację i diagnozę,
    3. kształtowanie w dzieciach umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
    4. rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, zachęcanie ich do aktywności badawczej,
    5. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, tworzenie warunków do rozwoju ich wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
    6. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym,
    7. umożliwienie dzieciom poznania środowiska szkolnego i nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową.

§ 9

 1. W miarę możliwości w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna z której mogą korzystać dzieci i ich rodzice oraz nauczyciele.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy ze specjalistami, innymi Przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 10

 1. Podstawowymi formami działalności w przedszkolu są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela dla całej grupy, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe oraz prace użyteczne.
 2. Sytuacje edukacyjne realizowane w przedszkolu mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego poziomu umiejętności oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 3. Z uwagi na katolicki charakter Przedszkola wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

§ 11

 1. W czasie zajęć w przedszkolu oraz poza nim dzieci mają zapewnioną stałą opiekę.
 2. Nauczyciele i specjaliści odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece.
 3. W zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa nauczyciel:
  1. każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
  2. może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad powierzonymi jej dziećmi upoważnionej osobie,
  3. w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub Dyrektor Przedszkola informuje rodziców dziecka o jego stanie zdrowia, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka,
  4. w sytuacjach nagłych wzywa pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 4. Nauczycieli w ich pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa (również podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola) wspomaga pomoc nauczyciela.
 5. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich i nie podaje się leków.
 6. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 7. Obowiązkiem nauczyciela i innych pracowników jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.

Rozdział 3

Organy Przedszkola

§ 12

Organem Przedszkola jest Dyrektor.

§ 13

 1. Na stanowisko Dyrektora powołuje i ze stanowiska tego odwołuje organ prowadzący. Dyrektor jest pracownikiem Przedszkola, otrzymuje wynagrodzenie i podlega ubezpieczeniom ZUS.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor w szczególności:
  1. kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w sposób określony przez organ prowadzący;
  3. w miarę możliwości organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
  4. zapewnia opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  5. dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, pozostając pod nadzorem organu prowadzącego;
  6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  7. przyjmuje dzieci do Przedszkola oraz może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w § 32 i § 33;
  8. powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informuje go o wszelkich zmianach w tym zakresie;
  9. zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych;
  10. dba o tworzenie w przedszkolu wspólnoty i atmosfery rodzinnej;
  11. sporządza arkusz organizacji Przedszkola i przedstawia go organowi prowadzącemu do zatwierdzenia;
  12. dba o właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola;
  13. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, który w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
  2. przydzielania zadań służbowych;
  3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych.

Rozdział 4

Organizacja działalności Przedszkola

                                                                        § 14

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko 2,5 letnie na wniosek jego rodziców.
 3. W Przedszkolu prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci objętych takim obowiązkiem według przepisów prawa.

§ 15

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział.
 2. W przedszkolu jest 50 miejsc.
 3. W przedszkolu są dwa oddziały.

§ 16

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu przez Dyrektora.

§ 17

 1. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od potrzeb oraz możliwości finansowych i organizacyjnych Przedszkola.
 3. Zajęcia dodatkowe w których nie uczestniczą wszystkie dzieci z Przedszkola – finansują rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach.

§ 18

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
 2. Arkusz organizacji Przedszkola oraz dokonywane w nim w ciągu roku zmiany w formie aneksów, Dyrektor Przedszkola przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
 3. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)    liczbę oddziałów;

2)    liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

4)    czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)    liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6)    liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)    liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

§ 19

 1. Ramowy rozkład dnia ustala Dyrektor Przedszkola z uwzględnieniem zasad higieny, zdrowia, organizacji pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla niego szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 20

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, w dni robocze na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z wyjątkiem następujących przerw ustalonych przez organ prowadzący:
  1. Wigilia Bożego Narodzenia
  2. Wielki Czwartek i Wielki Piątek
  3. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ( 8 grudnia)
  4. Miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień
 2. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówki w lipcu (przez całość lub część miesiąca) może być zorganizowany w Przedszkolu dyżur opiekuńczy.
 3. Za zgodą organu prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci, Dyrektor Przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy Przedszkola, w łącznym wymiarze nie przekraczającym 3 dni w ciągu roku szkolnego.
 4. Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 16:00. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 9 godzin. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówki, może być zorganizowany dyżur opiekuńczy do godziny 17:00.

§ 21

 1. W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa rodzice lub inne osoby przez nich upoważnione oraz nauczyciele i pozostali pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zachowania obowiązujących w przedszkolu zasad określających zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola.
 2. Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się według następujących zasad:
  1. dzieci należy przyprowadzać do Przedszkola w godzinach 7:00 do 9:00;
  2. rodzice przyprowadzając dziecko do Przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczyciela; niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka pod przedszkolem lub w szatni tak, aby „weszło samo” - za dzieci pozostawione na terenie Przedszkola, ale nie przekazane pod opiekę nauczycielowi przedszkole nie odpowiada;
  3. dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe i czyste; w trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka lub w przypadku stwierdzenia pasożytów ma on prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka;
  4. po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z innymi dziećmi.
 3. Przy odbiorze dziecka z Przedszkola obowiązują następujące zasady:
  1. dzieci są odbierane z Przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione przez rodziców do godz. 16:00 (dzieci uczęszczające na dyżur do godziny 17:00); fakt odbierania dziecka z Przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice powinni zaakcentować przez pożegnanie, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane;
  2. w przypadku żądania, by nie wydawać dziecka drugiemu z rodziców, żądanie takie winno być uzasadnione odpowiednim postanowieniem sądu;
  3. upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice przechowuje nauczyciel w dokumentacji oddziału;
  4. upoważnienia dokonuje się pisemnie na wydanym przez Dyrektora Przedszkola druku, który musi być podpisany przez rodzica; upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny;
  5. w razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi po przyprowadzeniu dziecka do Przedszkola wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru dziecka w danym dniu;
  6. na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem;
  7. w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 7 nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę; w tym celu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, z inną upoważnioną przez rodziców osobą, a w razie potrzeby powiadamia Policję.

§ 22

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny wraz ze stosownym wyposażeniem.

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 23

 1. Pracownicy Przedszkola zatrudniani są na podstawie przepisów ustawy Kodeks Pracy. Możliwe jest zatrudnienie w przedszkolu na podstawie Kodeksu Cywilnego.
 2. Nauczyciele korzystają z uprawnień określonych w Karcie Nauczyciela w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych Przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.
 3. Dyrektor przy zatrudnianiu zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją Przedszkola – przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nią, realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem Przedszkola zapisanym w Statucie (art. 18 ppkt. 3b § 4 Kodeksu Pracy).

§ 24

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej oraz związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.
 3. W przedszkolu zatrudnia się również pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

§ 25

 1. W pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi nauczyciel uwzględnia charakter wychowawczy Przedszkola, który został określony w § 6 i 7.
 2. Nauczyciel realizując swoje zadania odpowiedzialny jest za jakość i efekt pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.
 3. W swoich działaniach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i kształtowanie postawy moralnej.

§ 26

 1. Nauczyciel obowiązany jest:
  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
   w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  2. wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  4. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  5. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich.
  6. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
   1. w zakresie planowania i prowadzenia pracy wychowawczo–dydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej efekt:
    1. planowanie działań, z uwzględnieniem możliwości intelektualnych oraz zainteresowań dzieci przy uwzględnieniu warunków i wyposażenia Przedszkola,
    2. stosowanie twórczych metod nauczania i wychowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,
     1. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
     2. bazowanie na fachowej literaturze oraz korzystanie z doświadczenia innych nauczycieli i specjalistów,
     3. dbanie o warsztat pracy oraz troskę o estetykę pomieszczeń,
     4. planowanie własnego rozwoju zawodowego przez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
     5. w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, oraz dokumentowania tych obserwacji:
      1. ustalenie sposobu dokumentowania obserwacji,
      2. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji,
      3. przygotowanie informacji o gotowości dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza przedszkolna) i wydanie jej rodzicom na piśmie.
      4. w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i inną:
       1. informowanie Dyrektora Przedszkola o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
       2. prowadzenie ze specjalistami konsultacji dotyczących pracy wychowawczo–dydaktycznej, mających na celu wzbogacenie swojej wiedzy i polepszenie jakości pracy,
       3. w miarę możliwości eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
       4. proponowanie szkoleń i wykładów prowadzących przez specjalistów.
       5. Nauczyciel, zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy ma obowiązek wykonywać swoje zadania, dodatkowe prace i zajęcia określone w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz te które wynikają z bieżącej działalności Przedszkola, uwzględniając zalecenia Dyrektora.
       6.  Dyrektor może finansować ze środków publicznych podnoszenie kwalifikacji zawodowych i szkolenia nauczycieli.

§ 27

Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikających z rozkładu dnia;
 2. troska o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
 3. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach przedszkolnych. 

§ 28

Pracownicy administracji i obsługi wykonują zadania określonych w zakresie czynności, który otrzymują przy zawieraniu umowy Zobowiązani są również do realizacji innych obowiązków, wynikających z organizacji Przedszkola, zleconych przez Dyrektora.

Rozdział 5

Wychowankowie

§ 29

 1. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola podawana jest na stronie internetowej WWW.ochronkakomorow.pl.Zgłoszenie dziecka do Przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców na proponowany w nim system wychowania i koncepcję pracy.
 2. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do Przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dziecka do końca lutego potwierdzają wolę kontynuacji korzystania z wychowania w przedszkolu.
 3. Na wolne miejsca w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są:
  1. rodzeństwo dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola;
  2. dzieci obojga rodziców pracujących;
  3. dzieci z rodzin wielodzietnych;

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć poza kolejnością dziecko, które nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów.

§ 30

 1. Dzieci do Przedszkola przyjmuje jego Dyrektor na podstawie podania przedłożonego przez rodzica kandydata i rozmowy z rodzicami.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca roku kalendarzowego w którym dziecko od września ma rozpocząć edukację w przedszkolu.  
 3. Po zakończeniu rekrutacji, Dyrektor informuje rodziców o jej wyniku.
 4. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego.

§ 31

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  1. integralnego rozwoju;
  2. poznawania prawdy o Bogu, o sobie i o otaczającym świecie;
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania;
  4. poszanowania jego godności;
  5. akceptacji i poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
  6. rozwijania własnej osobowości, talentów i zdolności;
  7. stałej opieki i bezpieczeństwa;
   1.  przeżywania różnych emocji i uczenia się właściwego ich wyrażania;
   2. zabawy, nauki i wypoczynku;
   3. zaspokojenia według właściwej dla jego wieku potrzeby aktywności fizycznej;
   4. przebywania w estetycznie urządzonych pomieszczeniach przedszkolnych.
 2. Obowiązkiem dziecka jest:
  1. szanować inne osoby, ich pracę i wytwory;
  2. podporządkowywać się obowiązującym normom i zasadom;
  3. pełnić przydzielone zadania i dyżury;
  4. szanować pożywienie, zabawki, sprzęt;
  5. po zakończeniu nauki, zabawy lub pracy pozostawić po sobie porządek.

§ 32

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz nie przyjąć dziecka na rok następny w następujących przypadkach:
  1. zalegania przez rodziców z opłatami za przedszkole i wyżywienie ponad równowartość trzykrotnej opłaty stałej, z wyjątkiem pozytywnie rozpatrzonego podania złożonego do Dyrektora;
  2. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu ponad trzy tygodnie;
  3. stwierdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych;
  4. ze względu na dobro samego wychowanka lub dla dobra i bezpieczeństwa innych dzieci;
  5. częstego naruszania przez rodziców własnych obowiązków określonych w Statucie.
 2. Dyrektor w ciągu roku szkolnego nie ma możliwości skreślenia z listy wychowanków Przedszkola dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

Rozdział 6

Współpraca z rodzicami

§ 33

 1. Tworząc wspólnotę wychowawczą przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w sprawach wychowania, nauczania i opieki, z uwzględnieniem ich praw i obowiązków. Współpraca ma za zadanie:
  1. poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
  2. ujednolicenia działań wychowawczych;
  3. włączenie rodziców w działalność Przedszkola.
 2. W celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedszkola, jego Dyrektor i nauczyciele:
  1. zapoznają rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi wynikającymi z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
   1. prowadzą konsultacje indywidualne z rodzicami podczas których udziela się bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
   2. wspierają rodziców w zapoznawaniu się ze właściwymi zasadami wychowania oraz w rozpoznawaniu zagrożeń wychowawczych i szkodliwych dla dziecka wpływów;
   3. prowadzą zajęcia otwarte;
   4. prowadzą „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki; realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;
   5. prowadzą biblioteczkę dla rodziców udostępniając i propagując wśród rodziców literaturę katolicką  z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka;

§ 34

 1. Rodzice zgłaszając dziecko do Przedszkola wyrażają tym samym zgodę na przyjęcie określonych w jego Statucie praw i obowiązków.
 2. Rodzicom przysługuje prawo do:
  1. znajomości zadań Przedszkola i działań podejmowanych wobec dziecka;
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka, w szczególności jego zachowania, postępów i rozwoju;
  3. pomocy w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka;
  4. dyskrecji i nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka i jego rodziny;
  5. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji Przedszkola i działań wychowawczo-dydaktycznych zgodnych z misją i wizją Przedszkola.
 3. Do podstawowychnależy :
  1. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
  2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce wg zasad przedstawionych podczas pierwszego zebrania rodziców w nowym roku szkolnym;
  3. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu;
  4. udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, a także na zdrowie innych dzieci;
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
  6. zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
  7. informowanie  w ciągu 7 dni o zmianie miejsca zamieszkania, numerów telefonów kontaktowych itp.

§ 35

 1. Pełniąc funkcję wspierającą rodzinę przedszkole pomaga dziecku i jego rodzicom w integracji i współpracy ze środowiskiem.
 2. W miarę możliwości, w przedszkolu może być organizowana pomoc materialna dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki lub innych przyczyn.
 3. Pomoc materialna o której mowa w ust. 2 może mieć w szczególności następujące formy:
  1. rzeczową;
  2. częściowego zwolnienia z opłat;
  3. pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony administracji samorządowej;
  4. pomocy charytatywnej ze strony instytucji kościelnej;
  5. pomocy zorganizowanej w ramach wspólnoty Przedszkola.
 4. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmowane są inicjatywy kształtujące „wyobraźnię miłosierdzia” oraz postawę „bycia dla drugich”.

Rozdział 7

Gospodarka finansowa

§ 36

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
 2. Celem statutowym Przedszkola jest działalność oświatowa i wszystkie osiągane dochody są przeznaczone na ten cel. Przedszkole nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Działalność Przedszkola finansowana jest przez :
  1. Urząd Gminy Michałowice w ramach dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana na konto Przedszkola podlega rozliczeniu;
  2. rodziców w formie opłat określonych w ust. 4;
  3. na działalność Przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być przekazywane dotacje, dary oraz dowolne datki.
 4. Zasady odpłatności:
  1. przedszkole pobiera miesięczna opłatę stałą, która w zależności od potrzeb, może być przeznaczona na imprezy kulturalne, pomoce dydaktyczne, remonty, utrzymanie lokali Przedszkola, zakup sprzętu oraz na inne wydatki;
  2. dziecko korzysta w przedszkolu z posiłków (obiad i podwieczorek). Wysokość opłat za posiłki (opłatę żywieniową) ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata żywieniowa jest pobierana „z góry” za cały miesiąc. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom w kolejnym miesiącu odliczana jest kwota wynikająca z nieobecności.
   1. w przedszkolu mogą być stosowane częściowe zwolnienia z odpłatności. O udzieleniu zwolnienia, w miarę możliwości finansowych placówki, decyduje Dyrektor za zgodą organu prowadzącego.
 5. Szczegółowe zasady dokonywania opłat określa organ prowadzący. Informacje w tym zakresie przekazywane są rodzicom przez Dyrektora Przedszkola lub wskazanego pracownika,  podczas zebrania, korespondencyjnie lub indywidualnie.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 37

 1. Zasady organizacji i funkcjonowania Przedszkola nieuregulowane niniejszym Statutem określają wewnętrzne regulaminy i zarządzenia.
 2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 38

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 2. Treść Statutu podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie  na stronie internetowej Przedszkola WWW.ochronkakomorow.pl.

§ 39

 1. Statut Przedszkola uchwala i wprowadza w nim zmiany organ prowadzący.
 2. Zmiana Statutu skutkuje tekstem jednolitym.

§ 40

Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 roku.